31. Winowca

„Potom rjekny Jězus: Na čo je kralestwo Bože podobne, čemu mam je přirunać?“ (Lk 13,18).

Što je Bože kralestwo? Z přichadom sčłowječeneho Jězusa Chrystusa je so Bože kralestwo na swěće spočało. Wot zdaleneho kraja Israel su japoštoljo poselstwo Bože do swěta njesli. A z tym, zo su naši prawótcojo wěru přiwzali a dale dali, je tež pola nas wěra žiwa. Naš nadawk wobsteji w tym, zo čitamy a słuchamy na słowo Bože, je w žiwjenju zwoprawdźamy a je našim potomnikam dale damy z našim křesćanskim žiwjenjom a žiwej wěru do Boha.

S. Chrystamarija