Najćeža Biblija swěta

Dubaj je jedne z najmłódšich městow swěta, ale ma hižo někotre wosebitosće, kotrež přisporja jemu swětowu sławu, kaž na přikład twarjenje, sahace dale hač mróčele.

Před krótkim je k wosebitosćam Dubaja hišće jedna přišła. Wot nětka ma tute město tež najćežu Bibliju swěta.

Bibliski tekst bu w njej w 52. wšelakorych rěčach napisany. Tutu Bibliju wuhotowachu wěriwi wosady Swjateje Marije w Dubaju, kotrež swjećachu złoty jubilej jeje załoženja.

Zajimawe je tež to, zo buchu bibliske teksty jenož z ruku napisane.

Na tutym projekće je so 2.300 ludźi wobdźěliło.

Jedyn eksemplar tuteje knihi bu tež do Watikana pósłany.

Kedźbyhódny je tohorunja informacija wo tym, zo buchu za spisanje jeno wšědne rěče wěriwych tuteje wosady wužite. Je to potajkim cyle mjezynarodna wosada. Wěra wjaza ludźi.

DJD