Witaj, luby čitarjo Biblije!

8.12.1965 zakónči so swjatočnje II. Watikanski koncil. Rozsudy a pokiwy koncila w žiwjenju křesćanow zašćěpić, je nadawk, kotryž je nadal wužadanje za kóždeho z nas. Wo jednym z nich čitamy w Dogmatiskej konstituciji wo Božim zjewjenju – Dei verbum takle:

„Swjata teologija wotpočuje na spisanym słowje Božim, zhromadnje ze Swjatej Tradiciju, kaž na zwostawacym zakładźe. W nim nabywa wěstu sylnosć a so stajnje womłodźa, hdyž wšitke w potajnstwje Chrystusowym wobzamknjene wěrnosće w swětle wěry přeslědźa. Swjate pisma wobsahuja słowo Bože a, dokelž inspirowane, su woprawdźe Bože słowo. Tohodla njech je zaběra z tutej swjatej knihu kaž duša swjateje teologije“ (DV 24).

Internetowa strona www.swjate-pismo.de chce wonu zaběru podpěrać za dušiny dobytk. Chcemy po swojich kmanosćach a móžnosćach znosyć, štož ma swój zakład w Swjatym Pismje. Hač su to wudate přełožki Biblije, jednotliwe nastawki, wobrazy bibliskich motiwow (ikonografija), literarne wobjednawanja, wosobinske dožiwjenja abo namjety za hinaše a lěpše přełožki – tež jenož jednotliwych słowow – a podobne, wšitko njech słuži k spomóženju! A kóždy smě so słowa jimać a přinošować, zo sej zdobywamy wěstosć we wěrje.

MN / DJD