30. Nazymnika

„Jězus rjekny jimaj: Pójtaj za mnu, a sčinju z waju rybakow ludźi!“ (Mt 4,19).

Syman Pětr a Handrij staj bratraj, kaž tehdy Mójzes a Aaron, kotrajž běštaj wot Jězusa powołanej za šěrjenje Božeho kralestwa. Nic ryby za ćělne zežiwjenje łójić, wot nětka mataj ludźi za wěčne žiwjenje pola Boha zdobywać. Staj bjez nabožneho nazhonjenja, potajkim dyrbitaj najprjedy z mištrom Jězusom być a wuknyć, kaž bě to z rabinistiskim wašnjom. Potom dóstanjetaj hamt, přez kotryž wonej ludźi před hinitosću swěta zakitowataj a k njebjesam wjedźetaj. Smy dźakowni za biskopski hamt w Cyrkwi. Běda pak biskopam, kotřiž z duchom toho swěta kompromisy činja a nic cyłu Jězusowu prawdu wozjewjeja.

TAD