13. Pražnika

„Dźiće a prědujće: Njebjeske kralestwo je so přibližiło“ (Mt 10,7).

Wot přichada Jězusa na naš swět je so Bože (njebjeske) kralestwo na zemi spočało. Wono so stajnje wuwiwa přez to, zo Boža hnada mjez ludźimi rosće; wono je zdźěla njewidźomne a traje zakładnje mjez wěriwymi ludźimi dobreje wole. Jeho płody su pokoj, radosć a žiwjenje bjez hrěcha. Jeho pokłady su Boža wučba, modlitwa, sakramenty a přikład Jězusowych žiwjenskich wašnjow. Jeho mzda rěka  zdokonjenje w Njebjesach. Abo njewěriš do toho? Snano, su to jenož rjane słowa – prajiš – kotrež z praktiskim žiwjenjom nimaja wjele činić. Knjez Jězus žada sej, zo my z Božej pomocu na tutym kralestwje kóždy dźeń sobu twarimy. Wón nažel pak wě, kak lochko zaběramy so z mnohimi wěcami, kiž njesu wažne, abo samo steja napřećo rozrosta tutoho kralestwa. Praktika pokazuje, zo za wěčne wěcy, za njewučerpajomnu Božu mudrosć, nima čłowjek zajim, a zo je tež nam ćežko druhdy nadeńć tři mjenšiny za rańši paćer.

TAD