25. Pražnika

„Tu přistupi k Jězusej mać Zebedejoweju synow ze swojimaj synomaj a jemu so kłonjo prošeše jeho wo něšto“ (Mt 20,20).

Wěmy, zo chcyše mać za jeju synow čestne městna w bliskosći Jězusa. Ale Jězus powuči bratrow, zo rěka Jězusej bliski być, podzěl na jeho křižowym puću měć. Wěmy, zo je najwjetše zbožo puć z Jězusom hić a z tym do wěčneje zbóžnosće dóńć. Nic člowjeska česć a nahladnosć je to najwažniše, ale zo je naše žiwjenje na Boha wusměrjene a Bohu spodobne.

S. Chrystamarija