19. Pražnika

„W tym času porěča Jězus takle: Chwalu, će, Wótče a Knježe njebjes a zemje, zo sy to před mudrymi a wučenymi zakrył, móličkim pak wozjewił“ (Mt 11,25).

To je mudrosć wosrjedź swěta: Boha chwalić, nic z mudrymi słowami ale z wutrobitej lubosću w dowěrje na Boha.

MN