25. Wulkeho róžka

„A rjekny jim: Dźiće do wšeho swěta a wozjewjejće radostne poselstwo wšej stwórbje!“ (Mk 16,15).

Jasny to nadawk, kotryž Jězus swojim kaza. Radostne poselstwo wšej stwórbje wozjewjeć, njerěka jenož ludźom wo Jězusu a jeho dobyću prědować. Nadawk „wšej stwórbje“ wozjewjeć chce nas tež na dostojnosć stwórby skedźbnić, je dźě to Boža stwórba, kotraž ma tež podźěl na wumóženju. Tež stwórba přeńdźe ze swojeje hinitosće do překrasnjenja. Kajka to nadutosć čłowjeka, hdyž měni, zo dyrbi na wšón gwałt stwórbu polěpšić! Njejewi so tu znowa herbski hrěch čłowjeka, kiž chce być kaž Bóh? A kelko tajkich sćěwkow čłowječeho jednaja nas dźensa niči?

MN