5. Smažnika

„Wy sće moji přećeljo, jeli činiće, štož wam kazam“ (Jan 15,14).  

Štyrceći dnjow po swojim zrowastanjenju je Jězus do njebjes spěł, to rěka so njebjeskemu Wótcej wróćił. Do toho je pak japoštołam – swojim přećelam – prajił: Ja budu z wami wšitke dny hač do skónčenja swěta (Mt 28,20b). Tute słowa wobkrući z tym, zo slubi Ducha Swjateho (Jan 15,26), kiž budźe mjez wěriwymi tak skutkować, zo Jězusowe poselstwo zrozumja, po nim jednaja a Jězusowe słowa druhim posrědkuja. To wšitko je tež znamjo spřećelenja japoštołow z Jězusom.

S. Chrystamarija