24. Hodownika

„Jeho nan Cacharias bu z Duchom Swjatym napjelnjeny a wěšćeše prajo“ (Lk 1,67).

W dźensnišim ewangeliju čitamy tak mjenowany Benedictus – chwalospěw Cachariasa. Wón, kaž wěmy, bu za njewěru z němotu chłostany. To pak měješe tohorunja jedyn symboliski woznam. Cacharias reprezentowaše Stary Zakoń, kotryž dyrbješe při nastaću Noweho Zakonja womjelknyć. Tola nic na přeco. Nowy Zakoń njeje Stary šmórnył, ale je jemu nowu formu wuprajenja dał.

DJD