17. Hodownika

„Rodopis Jězusa Chrystusa, Dawidoweho syna, syna Abrahamoweho“ (Mt 1,1).

Jězus je so woprawdźe jako dźěćo narodźił, bu jedyn z nas. Wón pochadźa z kralowskeho splaha krala Dawida, kaž rodopis wupraji. Kralej Dawidej bu wot Boha w Starym Zakonju wozjewjene, zo z jeho splaha so Messijas Boži narodźi. Swjate Pismo chce nam z tym prajić, kak Bože wjedźenje we stawiznach wuzwoleneho ludu přihotuje přichad Božeho Syna na zemju.

S. Chrystamarija