23. Nalětnika

„Jězus jim wotmołwi: Wjele dobrych skutkow sym wam pokazał z mocy Wótca. Dla kotreho z tych skutkow chceće mje kamjenjować?“ (Jan 10,32).

Jězus je na swět přišoł, zo by Božu lubosć ludźom pokazał. Wón wozjewi poselstwo wo Božim kralestwje, wustrowješe chorych a pohnu hrěšnikow k nakazanju. Tola běchu tež tajcy, kiž do njeho njewěrjachu a jeho hidźachu. Tež dźensa so wšelakore ludźo wot wěry do Jězusa Chrystusa wotwobroća. Naš nadawk je, zo so prócujemy wo to, zo je naša wěra sprawna a blišemu napřećo miłosćiwa, zo zamóža druzy přez nas Božu lubosć póznać.

S. Chrystamarija