30. Nazymnika

„Wonaj wostajištaj hnydom syće a dźěštaj za nim“ (Mt 4,20).

Tuta sada derje wujasnja, što to rěka być Jězusowy wučomnik. To woznamjenja stajne kročenje za Mištrom w dobrych a złych žiwjenskich situacijach. Tuž ma so Jězusa přeco a wšudźe jako přikład jednanja měć.

DJD