5. nazymnika

„Tež ja wam praju: Sčińće sej přećelow z njesprawneho mamona, zo bychu was přijeli do wěčnych přebytkow, hdyž wustanjeće“ (Lk 16,9).

Z njesprawnym mamomom su drje zemske kubła měnjene. Naš nadawk tu na swěće je wšě naše winowatosće swěrnje a sprawnje spjelnić, hač je to w swójbnym, dźěłowym, zjawnym abo wosadnym žiwjenju. Móžnosće za to su mnohe. Dobra spokojna a zbožowna swójba widźi tež nuzu susodow a kolegow. Tež na dźěłowym městnje a w zjawnosći su přećelnosć a pomoc wažnej činitosći.

S. Chrystamarija