Ritualna kupjel z Macheront

Teksty Noweho Zakonja powědaja wo zajeću swjateho Jana Křćenika (Mt 14,3). To so sta w času knježenja Herodesa Antipasa, syna Herodesa Wulkeho, to rěka mjez 4. lětom do Chrystusa a 39. lětom po Chrystusu.

Z tradicije je tež znate městno jeho zajeća. To bě hród Macheront, ležacy na prawym boku Mortweho morja (dźensa teritorij Jordaniskeje).

Tutón zamk bu hižo wot židowskeho krala Aleksandra Janneasa (103–76) natwarjeny. Z woprawdźitym hrodom pak sta so wón hakle w časach naspomnjeneho Herodes Wulkeho (37–4), kiž sčini z njeho derje wobronjene a tehdom nimale njepřistupne wojerske sydlišćo, kotrež přesahaše jeno Jerusalem.

Njebě pak to jeno militarne městno. Tuta ležownosć wobsahowaše tež najtrěbniše nabožne wěcy. Jedna z nich bě mjenujcy ritualna kupjel, kotruž tamle před krótkim archeologojo namakachu.

Wona ma poměrnje wulke rozměry, na přikład wjedu do njeje samo 12 schodow. Tak wulka kupjel bu dotal jeno w kónčinach Kumrana namakana.

Kaž je z toho widźeć, njemysleše Herodes Wulki jeno na swoje miltarne zawěsćenje, ale tež na nabožne potrjeby.

Wjace tu.

DJD