Rekonstrukcija swjatnicy w Cezareji

Herodes Wulki (37–4 do Chrystusa) njebě jenož kral, ale tež sławny twarski mecen. Samo hišće dźensa wobdźiwaja putnicy a turisća Swjateho kraja powostanki přez njeho fundowanych twarow. Tola to, štož so dźensa widźi, je jenož mała ličba z toho, štož je wón natwarić dał. Tohodla spytaja za starodawnu architekturu zamołwići wěstych institucijow Israela někotre twary rekonstruować. Jedyn z tajkich projektow bu mjenujcy lětsa zahajeny. Wón potrjechi swjatnicu, kotraž steješe jónu w měsće Cezareja, ležacym při Srjedźozemskim morju. Tehdom wona pozběhowaše so nad městom kaž Athenska Akropolis. Dźensa přićahuje Cezareja w běhu lěta wokoło jednu miljónu turistow. A z hłownym objektom jich wobhladanja je starodawny amfitheater, kaž tež někotre akwedukty. Hdyž so zrealizuje naspomnjeny projekt, budźe ličba turistow cyle wěsće přiběrać a wopytowarjo Swjateho kraja zamóža hišće jedyn dalši Herodosowy twarski objekt wobdźiwać.   

DJD