Nowowotkryty druhi wobłuk Titusa

Zašły tydźeń bu na stronje SPDE wo wobłuku Titusa, stejacym na Forum Romanum pisane. Wón, kaž bu naspomnjene, nasta jako dopomnjenka na dobyće Romjanow přećiwo Židam w lětach 66–73. Před krótkim namakachu wědomostnicy powostanki hišće jedneho wobłuka Titusa, a to při tak mjenowanym Circus Maximus w Romje. Wón nasta w lěće 82, bě 17 m šěroki a 10 m wysoki. Na jeho wjerchu steješe statua Titusa jěchaceho na wójnskim wozu, ćehnjenym wot štyri koni. Najzajimawše je pak to, zo bu tutón nowonamakany wobłuk Titusa, kaž tón z Forum Romanum, tež jako dopomnjenka na dobyće w Romsko-Židowskej wójnje postajeny. Něšto tajkeho, kaž praja wědomostnicy, njeje so ženje w stawiznach Romskeho mócnarstwa stało. To wšitko pokazuje, kak wažne tute dobyće za Romjanow bě. Wjace wo tym hlej tule.

DJD