2. Smažnika

„Z kotrej połnomocu to činiš? Abo štó je ći dał tu prawomóc, to činić?“ (Mk 11,28).

To je prašenje měšnikow, pismawučenych a staršich luda. Wono bu na Jězusa wusměrjene. Woni chcychu dźě wědźeć štó da steji za Jězusom, zo ma wón móc znamjenja činić a w mjenje Boha wučić. To je tež často naše prašenje: Wšako je Jězus Noweho Zakonja najprjedy čłowjek.  

DJD