11. Smažnika

„Wón wotewrě swój ert a wučeše jich prajo“ (Mt 5,2).  

Tuta sada chce nam prajić, zo je Jězus jako wučer ludźom wěrnosće Božeho kralestwa wozjewjał. Jeho słowa pokazuja nam pawy puć žwjenja. Mnozy su hižo spytali bjez Boha zbožo na swěće twarić. To so jim njeje poradźiło. Ale tež dźensa chce zjawne měnjenje wěru a Bože słowo zamjelčeć. A mnozy chcedźa bjez Boha swoje žiwjenje do zboža wjesć. Tola čłowjek je wobraz Boži a na Boha wusměrjeny. Wšě druhe puće wjedu jeho do wopačneho směra.

S. Chrystamarija