Bołmončka (Lk 19,28–40)

 1. „To dopowědawši dźěše Jězus přede wšěmi do …“ (19,28).
  A. Jeruzalema
  B. Judeje
  C. Nacareta
 2. „Hdyž so přibliži pola Betfagi a Betanije k horje, kiž rěka …, pósła dweju swojeju wučomnikow prajo“ (19,29).
  A. Wolijowa
  B. Tabor
  C. Golgota
 3. „Dźitaj do …, kiž je před wamaj! Do njeje zastupiwši nańdźetaj přiwjazane wóslo, na kotrymž hišće ženje žadyn čłowjek sedźał njeje“ (19,30a).
  A. města
  B. wsy
  C. městačka
 4. „Wotwjazajtaj a přiwjedźtaj je …!“ (19,30b).
  A. ke Mni
  B. tu
  C. sem
 5. „A hdyž so waju štó wopraša, čehodla je wotwjazujetaj, prajitaj tole: … je trjeba!“ (19,31).
  A. Jězus
  B. Chrystus
  C. Knjez

DJD