Swjedźeń Wozjawnjenja Knjeza (Mt 2,1–12)

 1. „Jako so Jězus w Betlehemje, w kraju Judeji, za čas krala .......... narodźi, přińdźechu Mudri z ranja do Jerusalema“ (2,1).
  A. Salomona
  B. Dawida
  C. Herodesa
 2. „Wotmołwichu jemu: .........., přetož tak je napisane přez profeta“ (2,5).
  A. W Aleksandriji w Egyptowskej
  B. W Betlehemje w Judeji
  C. W Emawsu w Judeji
 3. „Tuž zwoła Herodes skradźu .......... k sebi a zwuwopraša so jich za časom zjewjenja hwězdy“ (2,7).
  A. pismawučenych
  B. Mudrych
  C. pastyrjow
 4. „Potom pósła jich do Betlehema ze słowami: Dźiće tam a pytajće pilnje za ..........! Hdyž je nańdźeće, powěsće mi, zo bych tež ja přišoł jemu so kłonić“ (2,8).
  A. dźěsćom
  B. hólčecom
  C. ćěšenkom
 5. „Zastupichu do domu a namakachu dźěćatko z Mariju, jeho maćerju. Padnychu na kolena a kłonjachu so jemu. Potom wotkrychu swoje pokłady a woprowachu jemu dary: ..........“ (2,11).
  A. myru, kadźidło a złoto
  B. złoto, slěbro a diademy
  C. złoto, kadźidło a myru

Bernadet Berndtowa