Njedźela Božeje miłosće – Młode Jutry (Jan 20,19-31)

 1. Komu zjewi so zrowastanjeny Jězus?
  A. swojim přiwuznym
  B. swojim přećelam
  C. swojim wučomnikam
 2. Kak postrowi Jězus zhromadźenych?
  A. Pokoj budź z wami!
  B. Pokoj wam!
  C. Budźće postrowjeni!
 3. Što Jězus zhromadźenym praji?
  A. Kaž je mje pósłał mój nan, tak ja was posyłam.
  B. Kaž je mje pósłał njebjeski nan, tak ja was posyłam.
  C. Kaž je mje pósłał Wótc, tak ja was posyłam.
 4. Štó z dwanaćoch njebě pódla jako so Jězus zhromadźenym přidruži?
  A. Pětr
  B.Tomaš
  C. Jan
 5. Što praji Jězus dwělowacemu Tomašej, kotryž bě nětko na druhim zetkanju přitomny?
  A. Njebudź njekedźbliwy, ale kedźbliwy.
  B. Njebudź njewěriwy, ale wěriwy.
  C. Njebudź bojazliwy, ale zmužity.

Hana Barčowa z Łusča