Hač je nastroj z milinu zwjazany?

Nowu kaznju wam dawam: Lubujće so mjez sobu! Kaž sym Ja was lubował, tak so tež wy mjez sobu lubujće (Jan 13,34).

Lubi wěriwi, na spočatku chcu podać stawiznu: Muž kupi sej nowy telewizor. Bě spokojom z nakupom. Dołho hromadźeše pjenjezy, zo by sej tajki moderny telewizor kupić móhł. Po tym, zo bě so domoj nawróćił, jón wupakowa. Wotstroni foliju a styropor. Zwjaza kable z DVD a satelitom. Wupakowa posłužowak a spyta telewizor zaswěćić. Telewizor pak njefungowaše. Wobsedźer je spytał, wšitke móžne tasty tłóčić. Mysleše sej hižo, zo je telewizor skóncowany. Pytaše za garantiju. Garantija bě pak z posłužowakom zwjazana, štož bě naš rjek cyle zabył. Rozsudźi so, ju wot spočatka hač do kónca čitać. Měnješe, zo bě wšo prawje činił. Doniž njestorči na kapitel, kotryž wopisa, što měło so činić, jeli telewizor njefunguje. A měnju, zo kóždy wě, što bě prěnja namołwa: Přepytujće, hač je nastroj z milinu zwjazany! Haj, wšitke kable běchu přizamknjene, hač na jedyn, tón najwažniši…

Lubi wěriwi, čehodla tuta stawizna? Zdawa so mi, zo kóždy, kiž słowam Knjeza Jězusa: Nowu kaznju wam dawam: Lubujće so mjez sobu! Kaž sym Ja was lubował, tak so tež wy mjez sobu lubujće! njesćěhuje, a sej mysli, zo je křesćan kaž muž ze stawizny, kiž je sej telewizor kupił a wupakował, wšitke móžne nastroje přizamknył, je pak zabył, milinu přizamknyć. Haj, hdyž swojeho susoda njelubuju, sym tajki křesćan kaž wobsedźer telewizora, kiž njeje na milinu přizamknjeny.

Lubi wěriwi, tuta banalna stawizna pak ma znajmjeńša jednu słabu stronu. Něchtó by prajić móhł, zo njeje přeco jednorje, swojeho njepřećela lubować. Je ćežko to přirunać z přizamknjenjom telewizora na milinu. Haj, to přitrjechi. Je ćežko, někomu wodać, kiž je će zranił. K tomu je trěbna Boža hnada a sylna wola. Bjez toho njemóžemy najwažnišu kaznju spjelnić. Najebać toho pak pokazuje tutón přikład, zo njemóžeš bjez lubosće k blišemu křesćan być. Mamy tohodla Boha wo pomoc prosyć, zo wodawać zamóžemy, zo zamóžemy kóždeho čłowjeka lubować.

Nowu kaznju wam dawam: Lubujće so mjez sobu! Kaž sym Ja was lubował, tak so tež wy mjez sobu lubujće. Z toho wšitcy póznaja, zo sće moji wučomnicy, změjeće-li lubosć mjez sobu.

GN