Troji přichad Jězusa Chrystusa

Lubi wěriwi, husto so praji, zo je Adwent čas wočakowanja. To trjechi. Ale nic jenož. Dokelž pochadźa słowo „adwent“ wot łaćonskeho adventus a rěka „přichad“,su Wótcojo Cyrkwje, kaž na přikład swjaty Hawštyn (354-430) a dalši, wo třoch přichadach Jězusa Chrystusa wučili.

  • Prěni přichad bě historiski, a kaž jeho mjeno praji, je wón hižo był.
  • Třeći přichad budźe eschatologiski, potajkim, kotryž budźe hakle cyle na kóncu časow.
  • Tón druhi přichad pak je duchowny, kotryž je mjez prěnim historiskim a třećim eschatologiskim.

W času prěnjeho přichada Jězusa Chrystusa njeběše hišće žadyn z nas žiwy. Druzy, kaž na přikład mać Syna Božeho, swjaty Józef, kral Herodes Wulki, to běchu, ale my nic. Hač so dočakamy jako žiwi třećeho přichada Jězusa Chrystusa, to njewěmy: „Hlejće, rjeknu wam potajnstwo: Wšitcy njewumrjemy, ale wšitcy budźemy přeměnjeni, a to nahle, we wokomiku, při poslednim trubjenju. Truba zatrubi, a mortwi stanu njepřetłaći a my budźemy přeměnjeni“ (1Kor 15,51-52). Datum tutoho přichada je wulke potajnstwo, kotrež je samo za Syna Božeho jako čłowjeka njeznate: „wo wonym dnju abo hodźinje njewě nichtó, ani jandźeljo w njebjesach ani Syn, ale jeno Wótc“ (Mk 13,32).

Jedna wěc pak je cyle wěsta. Kóždy z nas je hižo dožiwił abo móže dožiwić tutón druhi duchowny přichad Jězusa Chrystusa. Kak to? To je móžno přez přijimanje swjatych sakramentow, ale nic jenož. Jězus Chrystus dźě přichadźa k nam w kóždym druhim čłowjeku, wosebje w ćerpjacym: „Štožkuli sće sčinili jednomu z najmjeńšich tychle mojich bratrow, to sće mi sčinili“ (Mt 25,40c).

Adwentny čas ma tež dwoji charakter. Jónu je to čas přihotowanja na wysoki hodowny swjedźeń, hdyž so prěni přichad Božeho Syna wopomina. Potom je to čas, kotryž přiwobroća naše mysle na wočakowanje eschatologiskeho přichada Jězusa Chrystusa na kóncu časow. Tohodla su liturgiske teksty Adwenta do dweju dźělow dźělene. W prěnim dźělu, kotryž traje wot 1. njedźele Adwenta hač do 16. hodownika, słyšimy wo eschatologiskim přichadźe Jězusa Chrystusa na kóncu časow žiwjenja před žiwjenjom. W druhim dźělu pak, kotryž traje wot 17. hodownika hač do Hód, čitamy wo prěnim historiskim přichadźe Jězusa Chrystusa. Dokładny datum toho njeje nam bohužel znaty. To je jedne z mnohich potajnstwow našeje wěry. Wěra pak bjez potajnstwow njeby žadyn zmysł měła …

DJD