20. Winowca

„Štóž rjeknje słowo přećiwo Synej čłowjeka, tomu so woda. Štóž pak Ducha Swjateho hani, tomu so to njespušći“ (Lk 12,10).

Bóh je smilny a móže wšo čłowjekej wodać. Tola wobsteji jedne wuwzaće. Hrěch přećiwo Duchej Swjatemu njeje wodajomny. Nic pak tohodla, zo je smilnosć Bóh, tón Knjeza wobmjezowana. Problem leži w čłowjeku samym, dokelž, štóž hani Ducha Swjateho, tón je za smilnosć Boha zawrjeny, tuž njemóže ju dóstać.

DJD