28. Jutrownika

„Filip jemu praji: Knježe, pokazaj nam Wótca, a to nam dosaha“ (Jan 14,8).

Předležaca linka wobsahuje próstwu japoštoła Filipa. Wón so wobroći na Jězusa Chrystusa a prosy jeho, zo by tón pokazał jemu a jeho towaršam, potajkim tež tamnym japoštołam Boha Wótca. We woprawdźitosći pak njeje Filip wědźał wo čo poprosy. Poprawom bě to próstwa wo smjerć, dokelž, kaž to praji Pismo, Boha wuhladać rěka zemrěć. Mjenujcy tež tuteje přičiny dla je so Bóh sčłowječił a tak so čłowjekej přibližił.

DJD