13. přezlětna njedźela (Lk 9,51–62)

 1. „Hdyž so přibližowachu dny Jeho donjebjesspěća, předewza sej do .......... hić“ (9,51).
  A. Damaskusa
  B. Jerusalema
  C. Galileje
 2. „A pósła pósłow před sobu. Ći podachu so na puć a přińdźechu do samaritiskeje wsy, zo bychu Jemu .......... přihotowali“ (9,52).
  A. přebytk
  B. nóclěh
  C. hospodu
 3. „Jako to Jeho wučomnikaj Jakub a Jan zhoništaj, rjeknyštaj: Knježe, chceš, zo bychmoj .......... z njebjes zawołałoj, kiž by jich zničił?“ (9,54).
  A. woheń
  B. njewjedro
  C. błysk
 4. „Druhemu rjekny: .......... Tón wšak praji: Knježe, dowol mi, zo bych najprjedy šoł swojeho nana pohrjebać!“ (9,59).
  A. Pój za mnu!
  B. Pój ke mni!
  C. Pój sobu!
 5. „Jězus jemu praji: Štóž połoži ruku na .......... a so wohladuje, njehodźi so za Božo kralestwo“ (9,62).
  A. kosu
  B. płuh
  C. syčomłóćawu

Diana Karbowa