13. přezlětna njedźela (Lk 9,51–62)

 1. „Hdyž so přibližowachu dny Jeho donjebjesspěća, předewza sej do … hić“ (9,51).
  A. Damaskusa
  B. Jerusalema
  C. Galileje
 2. „A pósła pósłow před sobu. Ći podachu so na puć a přińdźechu do samaritiskeje wsy, zo bychu Jemu … přihotowali“ (9,52).
  A. přebytk
  B. nóclěh
  C. hospodu
 3. „Jako to Jeho wučomnikaj Jakub a Jan zhoništaj, rjeknyštaj: Knježe, chceš, zo bychmoj … z njebjes zawołałoj, kiž by jich zničił?“ (9,54).
  A. woheń
  B. njewjedro
  C. błysk
 4. „Druhemu rjekny: … Tón wšak praji: Knježe, dowol mi, zo bych najprjedy šoł swojeho nana pohrjebać!“ (9,59).
  A. Pój za mnu!
  B. Pój ke mni!
  C. Pój sobu!
 5. „Jězus jemu praji: Štóž połoži ruku na … a so wohladuje, njehodźi so za Božo kralestwo“ (9,62).
  A. kosu
  B. płuh
  C. syčomłóćawu

Diana Karbowa