21. přezlětna njedźela (Jan 6,60-69)

 1. „Mnozy z jeho wučomnikow to słyšo rjeknychu: Twjerda je to rěč, štó móže ju ..........?“ (6,60).
  A. słyšeć
  B. zrozumić
  C. zapřijeć
 2. „Jězus pak wědźo při sebi, zo jeho wučomnicy na to mórkotaja, rjekny jim: To was ..........?“ (6,61).
  A. złobi
  B. pohóršuje
  C. mjerza
 3. „A što, hdyž wuhladaće .......... tam spěć, hdźež je prjedy był?“ (6,62).
  A. Syna Božeho
  B. Syna njebjeskeho Wótca
  C. Syna čłowjeka
 4. „Duch je, kiž wožiwja, .......... ničo njepomha“ (6,63a).
  A. čłowjeska natura
  B. mjaso
  C. ćěło
 5. „.........., kotrež sym ja k wam rěčał, su duch a žiwjenje“ (6,63b).
  A. Přikaznje
  B. Kaznje
  C. Słowa

DJD