7. njedźela Jutrowneho časa (Jan 17,6a.11b–19)

 1. „Wozjewił sym twoje mjeno .........., kotrychž sy mi ze swěta dał“ (17,6a)
  A. wučomnikam
  B. ludźom
  C. čłowjekam
 2. „Swjaty Wótče, zdźerž jich w .........., kotrychž sy mi dał, zo bychu jedne byli kaž mój“ (17,11b)
  A. twojim mjenje
  B. twojej lubosći
  C. twojej swjatosći
 3. „Hdyž běch z nimi, sym jich zachował w .........., kotrež sy mi dał“ (17,12a)
  A. twojej krasnosći
  B. twojim mjenje
  C. twojich kaznjach
 4. „Sym jich zachował, a žadyn z nich njeje zahinył, chiba .........., zo by so Pismo dopjelniło“ (17,12b)
  A. syn łžě
  B. syn djaboła
  C. syn zahuby
 5. „Nětko pak du k tebi, a rěču to we swěće, zo bychu .......... we sebi dospołne měli“ (17,13)
  A. mój pokoj
  B. moju radosć
  C. moje wjeselo

DJD