Wy sće tu: Kwiz / LL C 2015/16 / Kwiz 2 / wuslědki

Rozdźěl mjez božimaj martromaj

Wobraz 1: Jězus na křižu ze schilenej hłowu.

To je posłownje zwobraznjena smjerć Jězusowa: „Hdyž bě Jězus kisało přijał, rjekny: »Dokonjane je!« A pochiliwši hłowu wudychny dušu“ (Jan 19,30).

Woznamjenjeć móhło to: Jězus na křižu wotwobroća so wot tych, kiž jeho směša a přiwobroća so tym, kiž jemu słužichu, mj. dr. Marija Madlena a Marja, Jakubowa a Józefowa mać, a mać Cebedejoweju synow (Mt 27,55-56).

Wobraz 2: Jězus z pozběhnjenej hłowu a wotewrjenymaj, witacymaj rukomaj, jako by rěčał:

„Pójće wšitcy ke mni, kiž sće sprócni a wobćeženi, ja was wokřeju, […] přetož přijomny je mój spřah, a moje brěmjo je lochke“ (Mt 11,28-30).

Marka Cyžowa

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung