Wy sće tu: Bibliske kuriozity / LL C 2015/16 / Klasifikacija bibliskeje hebrejšćiny

Klasifikacija bibliskeje hebrejšćiny

Stary Zakoń, kaž wěmy, bu hebrejsce, aramejsce a grjeksce napisany. To je tak mjenowana klasiska klasifikacija bibliskich rěčow.

Tola woprawdźity rěčny staw tekstow Swjateho Pisma je bóle komplikowany.

Tuž njemóžemy na přikład wo hebrejšćinje Stareho Zakonja jako jenož wo jednotnej rěči rozprawjeć, dokelž je so wona w běhu stawiznow wuwiwała a ma wšelakore kajkosće.

Tohodla je wona mjez wědomostnikami najhusćišo do třoch skupinow klasificěrowana, a to mjenujcy jako starohebrejšćina, klasiska hebrejšćina a postklasiska hebrejšćina.

Do tuteje prěnjeje kategorije słušeja na přikład tajkej tekstaj kaž Spěw dobyća (Eks 15) a Pěseń Debory (Sud 5), do druheje na přikład Kniha Jezaja, Kniha Amos, Kniha Hozea a do třećeje Kniha Daniel, Kniha Esra, Kniha Nehemia atd.

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung