Wy sće tu: Bibliske kuriozity / LL B 2017/18 / Złota winowa ranka

Złota winowa ranka

W ewangeliju 5. njedźele Jutrowneho časa liturgiskeho lěta B so čita přirunanje wo winowym pjenku (Jan 15,1-8). Na jeho spočatku praji Jězus wo sebi samym sćěhowace: Ja sym prawy winowy pjenk (Jan 15,1).

Hdyž so słyši něšto tajkeho, mysli so cyle wěsće najprjedy na winowy kěrk, kotryž rosće we winicy, wobdatej z murju ze stražowej wěžu a tołčernju za produkciju wina.

Wězo by so móhło při tym tež na biblisku symboliku winicy dopomnić, kiž woznamjenja Wuzwoleny lud.

Tola njedopominaja tute słowa jeno na naspomnjene wěcy. Wone maja něšto zhromadneho tež z Jerusalemskim templom za čas Jězusa. Po swědčenju židowskeho stawiznarja Józefa Flawijusa bu hłowny zachod do Jerusalemskeho templa z winowej ranku pyšeny. Wona bě z ryzeho złota a wobsteješe z wijaceje so hałzy, lisća a winowych kićow.

Po měnjenju někotrych wědomostnikow so Jězusowe słowa – Ja sym prawy winowy pjenk – mjenujcy poćahuja na tutu winowu ranku a pokazuja, zo jenož přez njeho zamóža ludźo do woprawdźiteho Božeho templa zastupić, to rěka dźěćatstwo Bože dócpěć.

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung