Metoda dospołneho zrozumjenja Jězusoweje wučby

W knize Tomaša Kempenskeho Wo kročenju za Chrystusom so praji: Jeli chceš dospołnje a wutrobnje Chrystusowe słowa zrozumić, to maš so prócować po jeho wučbje rjadować cyłe swoje žiwjenje (Prěnja kniha, I. kapitl, čo. 2).

Tomaš Kempenski ma prawje. Jězusowa wučba njeje tak lochko zrozumliwa: „Twjerda je to rěč, štó móže ju słyšeć?“ (Jan 6,60b).

K jeje zrozumjenju nasta samo wěsta wědomosć, kiž so mjenuje Biblistika. Wona wužiwa wšelakore metody, kotrež pomhaja Jězusowe poselstwo rozjasnić. Wězo, wona njeje tež kóždemu přistupna.

Tuž poskića Tomaš Kempenski praktisku pomoc. K zrozumjenju Jězusoweje wučby wjedźe naslědowanje jeho žiwjenskeho přikłada. Za to njetrjeba čłowjek so z wědomostnikom stać. K tomu słušetej jeno zwólniwosć a kruta wola.      

DJD