Jězus … na zemi

W Ewangeliju po Janu so rěči wo jednej činitosći Jězusa Chrystusa, kotruž Wón sčini na zemi přebywajo w templu (8,6). To běše Jeho prěnja reakcija na prašenje pismawučenych a farizejow za žonu, kotruž woni lepichu při mandźelstwołamanju (8,2–5). Wo kajku činitosć so tu jedna? Klasiska wotmołwa rěka: Jězus pisaše! Tak znajmjeńša so přełoži tu wužity grjekski werb katagrafein, kiž woprawdźe woznamjenja „pisać“. Tola nic jenož. Wón rěka tohorunja „rysować“ abo „krjeslić“. Tohodla by so móhło tohorunja wo rysowanje jednać. Definitiwna wotmołwa njeje tu móžna. Bohužel! Njehladajo pak na to tči w tym tež wěsty pozitiwny zmysł. Dźe mjenujcy wo to, zo dopomina Jězusowa činitosć na spočatki pisma. To je so někak w druhej połojcy III. lěttysaca stało a prěnje pismiki běchu poprawom jenož wobrazy. Alfabet nasto hakle wokoło XIII. lětstotka do Chrystusa.

DJD