Ewangelij po Marku

Z prěnjej njedźelu Adwenta je so nowe liturgiske lěto započało. Tutón króć je to tak mjenowane lěto „B“. Pismik „B“ rěka, zo budźe so najčasćišo, nimo někotrych wuwzaćow, njedźelske sćenje z Ewangelija po Marku čitać. Tuž někotre zajimawostki k njemu.

Mk je najstarši ewangelij Noweho Zakonja. Wón so datěruje do lěta 60-70. Su pak tež někotři wědomostnicy, kotřiž twjerdźa, zo sahaja jeho korjenje hišće dale, samo do lěta 50.

Mk je najkrótši ewangelij Noweho Zakonja. Wón wobsteji jeno ze 16 kapitlow. Druhe sćenja maja w tutym padźe wjele wjac teksta: Mt – 28, Lk – 24 a Jan – 21 kapitlow.

Mk je najjednoriši ewangelij Noweho Zakonja. Z tym je měnjena grjekska rěč tuteho sćenja: Wobmjezowany słownik, jednora syntaks, někotre stajnje so wospjetowace wuprajenja abo wurazy etc.

Mk je dźensa najbóle studowany ewangelij Noweho Zakonja. To pak njebě přeco tak. Wot spočatka sem hač do někak XIX. lětstotka bě to najbóle zabyte sćenje. Wězo citowachu a komentowachu Wótcojo Cyrkwje tež je, tola přirunojo z druhimi sćenjemi cyle zrědka. Jeno wot XIX. lětstotka nasta wulki zajim za tutón ewangelij, tak zo so dźensa z nim wjele wědomostnikow zaběra. A přičina toho tči w archajiskim charakterje tuteho sćenja.

DJD