Jězus Nacaretski kral židow

To su słowa pochadźace z taflički, kotraž wisaše na Jězusowym křižu. Wonu naspominaja wšitke kanoniske ewangelije. Tola kóždy sćenik napisa tutón tekst tróšku hinak: Nad jeho hłowu přičinichu napis wo jeho winje: To je Jězus, Kral Židow (Mt 27,37); Běchu tež napisali napis z jeho winu: Kral Židow (Mk 15,26); Nad jeho hłowu bě tež nadpis z grjekskimi, łaćonskimi a hebrejskimi pismikami: Tutón je kral židow (Lk 23,38); Pilatus da tež napis zhotowić a na křiž připjeć. A tam bě napisane: Jězus Nacaretski, Kral Židow (Jan 19,19).

Křesćanska ikonografija ma na tutym polu tež wěstu swojoraznosć. Přikład toho je wobraz skřižowaneho Chrystusa, italskeho molerja Fra Angelico (1395–1455) z dominikanskego klóštra we Fiesole (Italska).

Hebrejske nadpismo na tafličce je na nim sćěhowace: Jězus Nacaretski a kral židow.

Na prěni pohlad njeje tu ničo wosebiteho. Tola je to jenož prěnje začuće. Wosebitosć tuteho teksta tči w přidaću wjazawki a, mjez wuprajenjomaj Jězus Nacaretski a kral židow.

Wězo, serbsce to wjele njepraji. Hebrejsce je to cyle hinak, dokelž rěka konjunkcija a w tutej rěči ו (waw). Hdyž pak so naspomnjene nadpismo hebrejsce z přidatym pismikom waw čita, a so prěnje pismiki kóždeho słowa JŠW HNCRI WMLK HJHWDIM wobkedźbuja, wupada to potom takle: j-h-w-h. A to je poprawom skrótšenka mjena Jahwe, kotrež pisa so w Bibliji jako JHWH.

Tuž je to zaso cyle zajimawa interpretacija bibliskeho teksta, kotruž poskića křesćanska ikonografija. Mrějacy na křižu – Jězus Nacaretski – njebě jenož kral židow, ale tež woprawdźity Bóh. Mólba Fra Angelico akcentuje to cyle wulkotnje. 

Wjace tu.

DJD