Barbne wobrazy z Galilejskeho Sepforis

Jězus Chrystus, kaž wěmy, běše pućowacy prědar, kotryž wozjewješe přichadźace Bože kralestwo ludźom, bydlacym we wjeskach a městach (Mk 1,14-15.38).

Jedne z tajkich městnow běše cyle wěsće tež město Sepforis, zdalene wot Nacareta, w kotrymž bydleše Jězus Chrystus, něhdźe 7 km. Bohužel Nowy Zakoń wo tym njerěči.

A Sepforis we wonym času běše z jednym administratiskim centrumom Galileje. Tam na přikład měješe Herodes Antipas (4 do Chrystusa – 39 po Chrystusu) wěsty čas swoju rezidencu.

Tohorunja rezidowaše tam na kóncu 1. lětstotka po Chrystusu židowska Wysoka rada.

Před krótkim namakachu mjenujcy w tutym měsće archeologojo na sćěnach někotrych twarow fragmenty barbnych wobrazow, kotrež předstajeja dźiwinu (law, ptačk, tigr etc.) a ludźi.

Naspomnjene wobrazy pochadźeja z kónca 1. do 3. lětstotka po Chrystusu. Potajkim z časow židowskich zběžkow přećiwo Romjanam (66-73; 115-117; 132-135), kotrež so njeporadźichu a tragiske konsekwency přinjesechu. Jedna z nich běše na přikład zničenje Jeruzalemskeho templa (70).

Tajke wobrazy pak, to archeologojo praja, njejsu znate z časow před naspomnjenymi zběžkami, dokelž – kaž wěmy – bu molowanje wobrazow zwěrjatow a ludźi zakazane (Eks 20,4).

To wšitko pokazuje, zo so, po přehratych zběžkach, započa romska kultura dźeń a bóle  w Israelu rozšěrjeć. Zničenje nabožneho centruma Judaizma wotewri wobydlerjow Swjateho kraja na kulturu druhich ludow.

Wjace tu. 

DJD