Wy sće tu: Biblija a ... / Liturgija / LL A 2016/17 / Přezlětny čas / 19. přezlětna njedźela (DJD)

Jězusowe kročenje po morju

Luby čitarjo SPDE, Jězus Chrystus kaž so wě, wučeše wo kralestwje Božim: „Čas je dopjelnjeny, a kralestwo Bože je so přibližiło! Nakazajće so a wěrće dobremu poselstwu“ (Mk 1,15).

Tola njeje to wón jenož ze słowami činił, ale tež ze swojimi skutkami: „Jězus chodźeše po wšej Galileji wučo jich w synagogach a prědujo radostne poselstwo wo kralestwje a wustrowješe kóždu chorosć a wšitku hubjenosć mjez ludom“ (Mt 4,23).

Zwjetša maja skutki Jězusa Chrystusa tajke dźělenje: su to 1) wustrowjenja chorych, 2) wuhojenja złych duchow, 3) zbudźenja mortwych a 4) dźiwy w přirodźe.

W dźensnišim ewangeliju kročeše Jězus po morju (Mt 14,22-23). To je jedyn z mnohich jeho dźiwow w přirodźe.

Što to pak rěka a kajki zmysł ma tajki dźiw? Tu su znajmjeńša tři wěcy wažne.

Sprěnja. To rěka, zo njemóžeše Jězus Chrystus płuwać.

Zdruha. To woznamjenja, zo je Jězus Chrystus Bóh tón Knjez a Bohu Wótcej jenaki. Kak na to přińdu? W Starym Zakonju čitamy wo tym, zo je Bóh Wótc wodu stworił, tohodla je wona jemu posłušna: „A Bóh rjekny: Woda pod njebjom njech so zhromadźi na jedne městno, a njech pokaza so suchi kraj. A tak so sta. Bóh pomjenowa suchi kraj zemju, a městno, hdźež so woda zhromadźi, pomjenowa wón morjo“ (Gen 1,9-10a).

Jeli posłucha pak woda tež na Jězusa Chrystusa, potom je konkluzija z toho cyle jednora: Jězus Chrystus je tež Bóh tón Knjez. Z druhimi słowami tekst, kotryž nam powěda, zo je Jězus Chrystus po morju kročił, je wobrazowe a literarne wěrywuznaće: Jězus je Bóh.

Ztřeća. Zo kroči Jězus Chrystus po morju, njerěka jenož, zo njemóžeše wón płuwać a zo je wón Bóh tón Knjez wšeje stwórby, ale woznamjenja tež to, zo je wón Knjez dobroty.

Kak k tomu? To so wě, dokelž w Starym Zakonju symbolizuje morjo městno, hdźež bydli zły duch. Na přikład w Knize Psalmow so čita: „Ty sy morjo rozdźělił ze swojej mocu, rozbił zmijam hłowy we wodach. Ty sy roztřěkał lewiatanej hłowy, k žranju dał jeho mórskim zwěriskam“ (Ps 74,13-14). Tule su zmije a lewiatan starodawne symbole wšelakorych demonow.

Z druhimi słowami, naspomnjene kročenje po morju pokazuje, zo je Jězus Chrystus Knjez dobroty, kotryž móže kóždeho čłowjeka, kaž Pětra, přimnyć za ruku a wutohrnyć jeho z morja hrěcha (Mt 14,31). Ale je jedne wuměnjenje. Kóždy dyrbi, kaž Pětr, wo to prosyć: Knježe, pomhaj mi! (Mt 14,30b).

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung