Wy sće tu: Biblija a ... / Liturgija / LL A 2016/17 / Hodowny čas / Swjedźeń Třoch Kralow

C + M + B wot nutřka abo wot wonka?

Lubi wěriwi, dźensa, hdyž swjećimy wysoki swjedźeń Třoch Kralow, bych chcył k tutej temje sćěhowace mysle wam zdźělić.

Sprěnja: Wot dźensnišeho swjedźenja je jara rjana tradicija nastała, kotraž mjenuje so domuswjećenje. A hdyž je domuswjećenje, to přińdźe nimale do kóždeje swójby měšnik, kotryž so modli, bjesaduje, druhdy něšto pije, a to najwažniše je, zo napisa potom na durje tři pismiki: C, M a B. Tute pismiki dopominaja nas wězo na Třoch Kralow: Caspera, Melchora a Baltasara.

Hdyž sym hišće do šule chodźił, a bě to w zašłym lětstotku, to skutkowaše w mojej ródnej wosadźe jedyn měšnik, kotryž rěkaše Mirosław Balcewicz. Tohodla sym sej myslił, zo su tute pismiki jeho podpismo: Knjez Mirosław Balcewicz. Pozdźišo potom sym zrozumił, zo bě to zmylk.

Ale z druheje strony, to njebě tajka wopačna myslička. Wězo symbolizuja tute pismiki Třoch Kralow. Ale napisa je kóždy měšnik trošku hinak, tohodla – móže so prajić, zo je to tež jeho swojoručny podpis, kotryž njedopomina jenož na bibliskich kralow, ale tež na kóždeho z nas a pohnuwa Jězusa Chrystusa w našim wšědnym žiwjenju pytać.

Zdruha: W Litawskej napisaja tute pismiki jenož na durje wot wonka. Pola Serbow je to wšak wšelako. Tola, mi so zda, zo da wjetšina na durje z nutřka napisać. Kajke wašnje je prawe?

Ja bych prajił, prěnje runje tak kaž druhe, woboje je prawje.

Tute z wonka pokazuje druhim ludźom, zo je dom abo w domje bydlaca swójba Jězusa Chrystusa jako krala namakała. A z nutřka napisane dopomina na to, zo je swójba małka cyrkej, w kotrejž chwala sej Jězusa Chrystusa jako woprawdźiteho Boha a Krala uniwersuma.

Ale nic jenož.

Wonkowne napismo njesymbolizuje jenož křesćansku swójbu, wono woznamjenja tež, zo je swójba zwólniwa wěru rozšěrjeć, a nutřkowne napismo njedopomina jenož na to, zo je swójba małka cyrkej, wono pokazuje tež, zo je swójba žórło křesćanskeho žiwjenja, w kotrejž wuwiwa so wěra. Mjenujcy tohodla pisa swjaty Pawoł, zo smě z biskopom jenož tón muž być, kotryž ma dobru křesćansku swójbu (1 Tim 3,2). Logika swjateho Pawoła je cyle jednora. Cyrkej abo wosada je jedna wulka swójba. Tohodla smě za tutu wulku swójbu zamołwity jenož tón być, kotryž běše abo je zamołwity za małku swójbu. W romskim mócnarstwje běše to podobnje. Swójba wobhladowaše so kaž tajki małki stat. Tohodla běše dowolene abo znajmjeńša namjetowane, zo smě jenož tón w mócnarstwje wodźacu funkciju wukonjeć, kotryž měješe dobru swójbu a běše sprawny mandźelski a nan.

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung