NJEDŹELA DOBREHO PASTYRJA

Ja sym dobry pastyr!

(Jan 10,11)